Moodle

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

รายวิชาที่มีอยู่

บาสเกตบอล
ผู้เรียนได้พัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล การใช้ความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมโดยคำนึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่น และสังคม แสดงการเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน และนำหลักการแนวคิดไปปรับปรุง พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การออกกำลังการ การเล่นเกมตามกฏ กติกา การเคารพสิทธิของผู้อื่น การมีมารยาทในการดู การเล่น การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา การมีบุคลิกภาพที่ดี การร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข
โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ อธิบาย การสาธิต การปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะการเล่นเกม ทักษะการเล่นกีฬา
เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่ว ความคิดริเริ่ม ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ความมีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่าและความสำคัญของตนและผู้อื่น และมีทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬา
วิทยาศาสตร์ 3
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
วิทยาศาสตร์ 4
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1

ตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1

1. สังเกตและอธิบายรูปร่าง ลักษณะของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์

เคมี5(ปิโตรเลียม)

สารผสมของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่เกิดจากการทับถมและสลายตัวของซากพืชน้ำ และซากสัตว์บริเวณใต้ทะเลเป็นเวลานามภายใต้ความร้อนและความดันสูงจนเปลี่ยนสภาพเป็นน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ  รวมเรียกว่า  ปิโตรเลียม

การกลั่นน้ำมันดิบจะใช้วิธีการกลั่นแบบลำดับส่วน  ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิง  ตัวทำละลายและสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

เมื่อนำก๊าซธรรมชาติมาผ่านกระบวนการแยกก๊าซ  จะได้ผลิตภัณฑ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ เช่น  เชื้อเพลิง  ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นน้ำมันดิบหรือการแยกก๊าซธรรม  ใช้เป็นสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี   ซึ่งแบ่งเป็นอุตสาหกรรมขั้นต้นและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

ชีววิทยา 3
รายวิชาชีววิทยา ว40243 ( เพิิ่มเติม ) ชัั้นมัธยมศึกษาปีทีทีี่ 5
ภาคเรียนทีี่ 1 60 ชัั่วโมง จำานวน 1.5 หน่ว่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย อภิปราย สืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับ การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต เซลล์เดียว สัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลัง สัตว์มีกระดูกสันหลัง การรับรู้และการตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด เซลล์
ประสาท การทำงานและโครงสร้างของระบบประสาทสั่งการ อวัยวะรับความรู้สึก ต่อมไร้ท่อ ฮอร์โมนจากต่อม
ไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน ฟีโรโมน กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับพัฒนาการของระบบประสาท การสื่อสารระหว่าง
สัตว์ การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว การสืบพันธุ์ของสัตว์ การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์
บางชนิด การเจริญเติบโตของคน โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาวามรู้ การสำรวจตรวจสอบ
การสืบค้นข้อมูลและอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
ชีววิทยา 6

1. จำนวน 4 ชั่วโมง/สัปดาห์
2. หนังสือที่ใช้ในการเรียน
- แบบเรียน หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติมชีววิทยา เล่ม 5 และเล่ม 6 ผู้แต่ง สสวท.สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
- หนังสืออ่านประกอบชื่อ คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติมชีววิทยาเล่ม 5 และ 6 ผู้แต่ง สสวท.สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าวศึกษา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
รายวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา ว40246 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ
2. สืบค้นข้อมูล อภิปรายถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ที่มีผลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. สร้างสถานการณ์จำลองที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ ในสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต
แต่ละชนิด และการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
4. วิเคราะห์ อภิปราย อธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต
5. วิเคราะห์ อภิปราย อธิบายความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศและดุลยภาพของ
ระบบนิเวศ
6. สำรวจ วิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และ
ระดับโลก
7. สำรวจ วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา วางแผนและลงมือปฏิบัติร่วมกับชุมชน ป้องกัน แก้ไขปัญหา เฝ้าระวัง
อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฟิสิกส์

รายวิชา  ฟิสิกส์ รหัสวิชา  ว30101                                                                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1                                                                                                        เวลา  60  ชั่วโมง   1.5  หน่วยกิต

 

                ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว ความเร่ง การเคลื่อนที่ในแนวตรง โพรเจกไทล์  การเคลื่อนที่แบบวงกลม  และการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย  การเคลื่อนของวัตถุในสนามโน้มถ่วง  การเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าในสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก  การใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนที่แบบต่างๆ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคในนิวเคลียส  คลื่นกล  เสียงและสมบัติของเสียง  เสียงและการได้ยิน  สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  ปฏิกิริยานิวเคลียร์  กัมมันตรังสี  ไอโซโทป  และการใช้ประโยชน์ในทางสร้างสรรค์รวมถึงผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้การสืบค้นข้อมูล  อภิปรายและการทดลองเพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน6
ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความที่ฟังหรืออ่าน เลือก ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญแก่นสาระ หัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง ข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และนำไปใช้อย่างเหมาะสม ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น เป็นภาษาต่างประเทศ
โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติ การคิดวิเคราะห์ การคิดวิเคราะห์เนื้อหาและข้อเท็จจริง การสังเคราะห์ การตีความ การคิดวิจารณ์ คิดอนาคต การตีความ ทักษะการ ฟัง เขียนแสดงความถูกต้อง แสดงความคิดเห็น ให้เหตุผล ทักษะการเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรม สืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป
เพื่อให้เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม รักความเป็นไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย สุจริตรวมทั้งมีความมุ่งมั่นในการทำงานจนสำเร็จ และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน5
ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายอย่างเหมาะสมพูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ข่าวเหตุการณหรือเรื่อง ประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าร่วมและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม ใช้ภาษาต่าง ประเทศในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติ การคิดวิเคราะห์ การคิดวิเคราะห์เนื้อหาและข้อเท็จจริง การสังเคราะห์ การตีความ การคิดวิจารณ์ ทักษะการ ฟัง เขียนแสดงความถูกต้อง แสดงความคิดเห็น ให้เหตุผล ทักษะ สืบค้น ค้นคว้า รวบรวม สรุป นำเสนอ และการจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม รักความเป็นไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย สุจริตรวมทั้งมีความมุ่งมั่นในการทำงานจนสำเร็จ และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
ภาษาอังกฤษ

ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆที่ฟังและอ่าน เลือกและระบุประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงที่อ่าน สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ และคำชี้แจง ตามสถานการณ์ พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเองกิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อม ใกล้ตัว แสดงความต้องการขอความช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม ใช้ภาษา น้ำเสียงและกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาเข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจบอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้และนำเสนอด้วยการพูด การเขียนใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษาใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า ความรู้หรือข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

โดยใช้ทักษะการปฏิบัติ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์กระบวนการคิดสังเคราะห์ คิดประยุกต์และคิดวิจารณญาณกระบวนการคิดวิเคราะห์เนื้อหาหรือข้อเท็จจริง คิดวิจารณ์และคิดอนาคตทักษะกระบวนการคิดเปรียบเทียบและการเข้าร่วมหรือกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม

เพื่อให้เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนสุจริต รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์มีความมุ่งมั่นในการทำงานและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน12
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน11
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน10
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน9
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน8
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน7
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 3
บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  

คำอธิบายรายวิชาศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

ศึกษาพุทธประวัติหรือประวัติศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือรวมทั้งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งโครงสร้าง และสาระสังเขปของพระไตรปิฎกหรือคัมภีร์ ตามหลักธรรมคุณ และข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักธรรมของศาสนา

ที่ตนนับถือตามที่กำหนดเห็นคุณค่าและนำไปพัฒนา แก้ปัญหาของชุมชนและสังคม

วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือที่ช่วยเสริมสร้าง

ความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน บอกความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นรากฐาน

ของวัฒนธรรม เอกลักษณ์และมรดกของชาติการประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง

ฝึกปฏิบัติสวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ และเห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต เพื่อการเรียนรู้และดำเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือวิธีคิด

แบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ หรือการพัฒนาจิตตามแนวทาง

ของศาสนาที่ตนนับถือรวมทั้งการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา เพื่อการดำรงตนอย่างเหมาะสมในกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
วิชาประวัติศาสตร์ ม.1
ศึกษาความสำคัญของเวลาและช่วงเวลาสำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ ศึกษาความสัมพันธ์และ ความสำคัญของอดีตที่มีต่อปัจจุบันและอนาคต ศึกษาตัวอย่างการใช้เวลา ช่วงเวลาและยุคสมัยที่ปรากฏใน เอกสารประวัติศาสตร์ ศึกษาที่มาของศักราชที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย ได้แก่ จ.ศ./ม.ศ./ร.ศ./พ.ศ./ ค.ศ./และฮ.ศ. ศึกษาวิธีการเทียบนับศักราชและตัวอย่างการเทียบ ตัวอย่างการใช้ศักราชต่างๆที่ปรากฏใน เอกสารประวัติศาสตร์ ศึกษาความหมายและความสำคัญของประวัติศาสตร์และวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มี ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ศึกษาตัวอย่างหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัยทั้งหลักฐาน ชั้นต้นและหลักฐานชั้นรอง นำวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตร์ไทยที่มีอยู่ใน ท้องถิ่นตนเองในสมัยใดก็ได้(สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยก่อนสุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี สมัยรัตนโกสินทร์)และเหตุการณ์สำคัญในสมัยสุโขทัย ศึกษาที่ตั้งและความสำคัญของแหล่งอารยธรรมใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่นแหล่งมรดกโลกในประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษาอิทธิพล ของอารยธรรมโบราณในดินแดนประเทศไทยที่มีผลต่อพัฒนาการของสังคมไทยในปัจจุบัน ศึกษาสมัยก่อน ประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยสังเขป ศึกษารัฐโบราณในดินแดนประเทศไทย เช่น ศรีวิชัย ตามพรลิงค์ ทวารวดี ล้านนา นครศรีธรรมราช สุพรรณภูมิ โดยการบรรยาย กระบวนการเรียนแบบร่วมมือ การสอนด้วยกระบวนการกลุ่ม สอนแบบกระบวนการ สร้างผังความคิด บทบาทสมมติ สอนด้วยกระบวนการวิธีการทางประวัติศาสตร์ การสอนที่เน้นนักเรียนเป็น สำคัญนักเรียนศึกษาค้นคว้าและนำเสนอ เพื่อให้มีความสามารถในการคิด มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี อีก ทั้งยังสามารถในการสื่อสาร และมีคุณลักษณะเป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีความรู้เป็นสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างดีและทำงานกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีความเชื่อมั่นในตนเองอย่างมี เหตุผล มีจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาไทย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 3
คำอธิบายรายวิชาศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
ศึกษาพุทธประวัติหรือประวัติศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งโครงสร้าง และสาระสังเขปของพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ ตามหลักธรรมคุณ และข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักธรรมของศาสนา
ที่ตนนับถือตามที่กำหนด เห็นคุณค่าและนำไปพัฒนา แก้ปัญหาของชุมชนและสังคม
วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือที่ช่วยเสริมสร้าง
ความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน บอกความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นรากฐาน
ของวัฒนธรรม เอกลักษณ์และมรดกของชาติ การประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง
ฝึกปฏิบัติสวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ และเห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต เพื่อการเรียนรู้และดำเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือวิธีคิด
แบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ หรือการพัฒนาจิตตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา เพื่อการดำรงตนอย่างเหมาะสมในกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.3
 

ศึกษา พระพุทธศาสนา หลักธรรมที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของชาวโลก การเผยแผ่และความสำคัญต่อชาวโลก พุทธรูปปรางค์ต่างๆ ประวัติพุทธสาวก-สาวิกา สังฆคุณพระรัตนตรัย อริยสัจ ๔ พุทธสุภาษิต การบริหารจิต การปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม  วันสำคัญและการแสดงตนเป็นพุทธมามกะของศาสนิกชนที่ดี เรียนรู้กฎหมายคดีอาญา  คดีแพ่ง  สิทธิมนุษยชน  ปัญหาทางสังคม  การปกครองเผด็จการ  ประชาธิปไตยและปัญหาอุปสรรค

 

 โดย ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ การใช้เทคนิคการเขียนผังมโนทัศน์ ฝึกอธิบาย อภิปราย วิเคราะห์ คุณค่า ความสำคัญ ปฏิบัติตน เข้าร่วมพิธีกรรมได้อย่างถูกต้อง และเสนอแนวคิดการปกครองของไทยในระบอบประชาธิปไตย นำเสนอข้อมูลหรือสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานร่วมกัน

 

 เพื่อ ให้เกิดความตระหนัก  มีระเบียบวินัย  คุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตามหลักธรรมและเป็นศาสนิกชนที่ดี ศรัทธายึดมั่น ธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เกิดความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติตนตามกฎหมาย ยกย่องสถาบันทางสังคม สรุปข่าวสารทางการเมือง ยึดมั่น ศรัทธา และธำรงรักษาไว้ ซี่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข

 
ประวัติศาสตร์ ม. 3
 

ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่างๆความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลและการตีความทางประวัติศาสตร์ ตัวอย่างการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย ที่อยู่ในท้องถิ่นของตนเองหรือหลักฐานสมัยอยุธยาระบุที่ตั้งและความสำคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย

 

เช่น แหล่งมรดกโลกในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย

 

 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ในสมัยอยุธยาและธนบุรี เช่น ข้อความบางตอนในพระราชพงศาวดารอยุธยา จดหมายเหตุชาวต่างชาติ การแยกแยะระหว่างข้อมูลกับความคิดเห็น รวมทั้งความจริงกับข้อเท็จจริงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์  อธิบายพัฒนาการทางสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 การกู้เอกราชและการสถาปนา

 

อาณาจักรธนบุรี

 

 เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย

 

ผลงานของบุคคลสำคัญของไทยและต่างชาติที่มีส่วนสร้างสรรค์ชาติไทยอละอิทธิพลของภูมิปัญญาดังกล่าว

 
ท้องถิ่นของเรา 2

คำอธิบายรายวิชา

ส23202     ท้องถิ่นของเรา  2      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3          ภาคเรียนที่   2          จำนวน     1.0     หน่วยกิต


อธิบายที่ตั้ง ขนาด รูปร่าง อาณาเขต  ภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  ทรัพยากรธรรมชาติ  การใช้ที่ดิน  การคมนาคมขนส่ง     ภูมิหลังและสภาพสังคมดั้งเดิม      โครงสร้างทางสังคม       ลักษณะทางประเพณี     วัฒนธรรมของจังหวัด-นครราชสีมาได้

อธิบายโครงสร้างประชากรที่ส่งผลต่อสถานภาพแรงงานในจังหวัด   จำนวนประชากร  เพศ  อายุ  การศึกษา อัตราเพิ่มและอัตราการย้ายถิ่น   คุณภาพชีวิต   และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรด้านการศึกษา   สาธารณสุข สาธารณูปโภค โครงสร้างและการพัฒนาเศรษฐกิจ  อาชีพและรายได้ของประชากร ผลดีผลเสียของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม

เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น      สรุปศักยภาพและแนวโน้มในการพัฒนาด้านต่างๆ    เข้าใจในบทบาทของเยาวชนต่อการเข้าร่วมพัฒนาท้องถิ่น

ผลการเรียนรู้

1. อธิบายและวิเคราะห์สภาพทั่วไปของจังหวัดนครราชสีมาด้านต่างๆ ได้

2. อธิบายโครงสร้างประชากรที่ส่งผลต่อสถานภาพแรงงานในจังหวัดนครราชสีมาได้

3. อธิบายและวิเคราะห์ถึงคุณภาพชีวิต  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรได้

4. อธิบายโครงสร้างและการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมาได้

5. วิเคราะห์โครงสร้างอาชีพและรายได้ของประชากรจังหวัดนครราชสีมาได้

6. อธิบายภูมิหลังและสภาพสังคมดั้งเดิมของจังหวัดนครราชสีมาได้

7. อธิบายโครงสร้างทางสังคม  จังหวัดนครราชสีมาได้

8. สรุปลักษณะทางประเพณี วัฒนธรรมในจังหวัดนครราชสีมาได้

9. วิเคราะห์สาเหตุ  ผลดีผลเสียของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาได้

10. วิเคราะห์  สรุป  ปัญหาที่พบในจังหวัดนครราชสีมาได้

11. อธิบาย  เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมาได้

                12. อธิบาย สรุปศักยภาพและแนวโน้มในการพัฒนาด้านต่างๆ ของจังหวัดนครราชสีมา  และเข้าใจในบทบาทของเยาวชนวัยเรียนต่อการเข้าร่วมพัฒนาท้องถิ่นได้

รวม     12     ผลการเรียนรู้

 

 

 

 

ประวัติศาสตร์ ม.2
 

เห็นความสำคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ ตัวอย่าง การตีความข้อมูลจากหลักฐานที่แสดงเหตุการณ์สำคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี ระบุที่ตั้งและความสำคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณ เช่น แหล่งมรดกโลกในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย

 

 ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่างๆ อย่างง่ายๆ เช่น การศึกษาภูมิหลังของผู้ทำ หรือผู้เกี่ยวข้อง สาเหตุ ช่วงระยะเวลา รูปลักษณ์ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ในสมัยอยุธยาและธนบุรี เช่น ข้อความบางตอนในพระราชพงศาวดารอยุธยา / จดหมายเหตุชาวต่างชาติ

 

 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์  อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆ ในทวีปเอเชีย พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรี  ในด้านการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่งคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 และการกู้เอกราช

 

เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี ในด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา เช่น การควบคุมกำลังคน และศิลปวัฒนธรรม และอิทธิพลของภูมิปัญญาดังกล่าวต่อการพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมา

 
ท้องถิ่นของเรา 1

คำอธิบายรายวิชา

ส23201  ท้องถิ่นของเรา  1    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3                ภาคเรียนที่         จำนวน     1.0     หน่วยกิต


รู้และเข้าใจความสำคัญ         ประโยชน์ในการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่          ความหมาย  ความสำคัญของเทคโนโลยีต่อการพัฒนาท้องถิ่น ลักษณะสำคัญของการเป็นผู้นำชุมชนที่ดี  หลักธรรมในการร่วมกันทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ความหมายและความสำคัญของค่านิยมในท้องถิ่น  ค่านิยมสำคัญของชาติไทย

อธิบายวิธีการสำรวจท้องถิ่นอย่างง่าย   ลักษณะและความสัมพันธ์ด้านต่างๆ   ระหว่างชุมชนเมืองกับท้องถิ่นการเปลี่ยนแปลงและลักษณะของท้องถิ่น    สภาพชนบทในปัจจุบัน    วิเคราะห์     สภาพปัญหาที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมอันมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติ  ปัญหาการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ร่วมแสดงความคิดเห็นเขียนโครงการพัฒนา  เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น การใช้เทคโนโลยีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  การพัฒนาค่านิยมที่พึงประสงค์ในท้องถิ่นของตนได้

ผลการเรียนรู้

1. รู้และเข้าใจประโยชน์ ความสำคัญในการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ได้

2. สรุปขั้นตอนการสำรวจปัญหา  วิธีการสำรวจท้องถิ่นอย่างง่ายได้

3. วิเคราะห์ลักษณะและความสัมพันธ์ด้านต่าง     ระหว่างชุมชนเมืองกับท้องถิ่น  อธิบายสภา  การเปลี่ยนแปลงและลักษณะของท้องถิ่นชนบทในปัจจุบันได้

4. บอกและอธิบายความหมาย   ความสำคัญของการพัฒนาท้องถิ่น   วิเคราะห์ปัญหาด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นได้

5. ร่วมแสดงความคิดเห็น  เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น  สามารถเขียนโครงการพัฒนาท้องถิ่นได้

6. อธิบายลักษณะคุณภาพชีวิตที่ดีได้

7. วิเคราะห์สภาพปัญหา เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม อันมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติได้

8. อธิบายความหมาย     ความสำคัญ     ประเภท       และประโยชน์ของเทคโนโลยี       วิธีการถ่ายทอดและการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นได้

9. อธิบายความหมายและความสำคัญ เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาขององค์กรในท้องถิ่นได้

                10. อธิบายลักษณะสำคัญของการเป็นผู้นำชุมชนที่ดีและอธิบายหลักธรรมในการร่วมกันทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้

11. อธิบายความหมายและความสำคัญของค่านิยมสำคัญของชาติไทยและค่านิยมของคนไทยในท้องถิ่นต่าง  ๆ ได้             

12. ร่วมเสนอแนะในการพัฒนาค่านิยมที่พึงประสงค์  วิธีการกำจัดค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์เพื่อพัฒนาไปสู่แนวทางที่สร้างสรรค์ที่ดีงามได้

รวม     12     ผลการเรียนรู้

 

               

สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 2
กำลังประมวลผล
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.5(1)
ศึกษาองค์ประกอบทางธรรมชาติและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ไทย เพื่อเปรียบเทียบลักษณะทางภูมิศาสตร์ทรัพยากร ประชากร การประกอบอาชีพ และการปรับตัวให้ดำรงชีพ อยู่ในสภาพแวดล้อมได้อย่างเป็นสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ศึกษาถึงสภาพทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเพื่อการพัฒนาประเทศ เข้าใจและสามารถค้นคว้าหาข้อมูลสาระสนเทศทางภูมิศาสตร์มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
ประวัติศาสตร์ 10

คำอธิบายรายวิชา

ส33104     ประวัติศาสตร์  4     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   6             ภาคเรียนที่   2       จำนวน     0.5     หน่วยกิต

 

                ตระหนักถึงความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์    ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ          ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์ที่มีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์          การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์   โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ        

วิเคราะห์สถานการณ์ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่  21    ความร่วมมือและความขัดแย้งของมนุษยชาติในโลก  เหตุการณ์ 11 กันยายน 2001 (Nine Eleven) การขาดแคลนทรัพยากร   การก่อการร้าย  ความขัดแย้งทางศาสนาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมความสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย         ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบันตัวอย่าง  ผลงานของบุคคลสำคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มีส่วนสร้างสรรค์  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช-ชนนี  ,  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา   ,   หม่อมราโชทัย   ,   หม่อมราชวงศ์กระต่ายทอง  อิศรางกูร  ,  สมเด็จเจ้าฟ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์   (ช่วง  บุนนาค)     ,     บาทหลวงปา   เลอกัวซ์      ,      พระยากัลยาณไมตรี (Dr.Francis B.Sayre) , ศาตราจารย์ศิลป์  พีระศรี , พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง)    

                วางแผน   กำหนดแนวทาง    และการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์    การสืบทอดและเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย

ตัวชี้วัด 

                ส4.1       ม.4-6/1 , ม.4-6/2

                ส4.2       ม.4-6/2

                ส4.3       ม.4-6/3 , ม.4-6/4 , ม.4-6/5

รวม     6     ตัวชี้วัด

 

 


ประวัติศาตร์ 9

คำอธิบายรายวิชา

ส33102     ประวัติศาสตร์  3     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   6           ภาคเรียนที่   1         จำนวน     0.5     หน่วยกิต

 

                ตระหนักถึงความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์    ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ          การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์           โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ         ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์          ที่มีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์       ผลการศึกษาหรือโครงงานทางประวัติศาสตร์

                วิเคราะห์ผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา       แอฟริกา      และเอเชีย  เหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของดลกในปัจจุบัน    เช่น   แนวความคิดเสรีนิยม    จักรวรรดินิยมชาตินิยม      การขยาย      การล่าอาณานิคม       และผลกระทบ    ปัจจัยที่ส่งเสริมความสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย  ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน  สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยสังเขป   ผลงานของบุคคลสำคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศ         ที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย      และประวัติศาสตร์ไทย       เช่น  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช   ,   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ   ,   พระบาทสมเด็จ-พระพุทธเลิศหล้านภาลัย    ,    พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว    ,    พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ,  สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส   ,   พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงษาธิราชสนิท   ,   สมเด็จ-พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

                วางแผนกำหนดแนวทาง        วิธีการ       การสืบทอดและการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์        และเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย

ตัวชี้วัด 

                ส4.1       ม.4-6/1 , ม.4-6/2

                ส4.2       ม.4-6/2

                ส4.3       ม.4-6/3 , ม.4-6/4 , ม.4-6/5

รวม     6     ตัวชี้วัด

 

 


ประวัติศาสตร์ 8

คำอธิบายรายวิชา

ส32104     ประวัติศาสตร์  2      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   5          ภาคเรียนที่   2          จำนวน     0.5     หน่วยกิต

                ตระหนักถึงความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์    ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ          การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์           โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ         ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์          ที่มีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์       ผลการศึกษาหรือโครงงานทางประวัติศาสตร์

                วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ       และการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการ  และการเปลี่ยนแปลงของโลกอารยธรรมในยุคโบราณได้แก่ อารยธรรมกรีก-โรมันเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เศรษฐกิจและการเมือง  เข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน  การปฏิรูปศาสนา  การปฏิวัติ-ทางอุตสาหกรรม

                วางแผนกำหนดแนวทาง วิธีการและการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์  การสืบทอดและเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย

ตัวชี้วัด 

                ส4.1       ม.4-6/1 , ม.4-6/2

                ส4.2       ม.4-6/1 , ม.4-6/2

                ส4.3       ม.4-6/5

รวม     5     ตัวชี้วัด

 

 

 

ประวัติศาสตร์ 7

คำอธิบายรายวิชา

ส32102     ประวัติศาสตร์  1      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   5             ภาคเรียนที่   1       จำนวน     0.5     หน่วยกิต

                ตระหนักถึงความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์สากลที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ          การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์  โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ   รู้และเข้าใจเหตุการณ์สำคัญต่างๆ   ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน เช่น สงครามครูเสด การสำรวจทางทะเล  การปฏิรูปศาสนา  การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์  ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย

                วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ  ได้แก่   อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไทกรีส-ยูเฟรตีส   ไนล์   ฮวงโห   สิทธุ และการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการ  และการเปลี่ยนแปลงของโลก  เหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เศรษฐกิจและการเมือง  เข้าสู่โลกสมัยปัจจุบันอารยธรรมของโลกยุคโบราณ  ประเด็นสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย   เช่น  แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชาติไทย  อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย  และอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย   ปัจจัยที่มีผลต่อการสถาปนาอาณาจักรไทยในช่วงเวลาต่างๆ    สาเหตุและผลของการปฏิรูป    บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการพัฒนาชาติไทยในด้านต่างๆ    เช่น    การป้องกันและการรักษาเอกราชของชาติ

                คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์      ที่มีต่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์      การสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย

ตัวชี้วัด 

                ส4.1       ม.4-6/1 , ม.4-6/2

                ส4.2       ม.4-6/1 , ม.4-6/2

                ส4.3       ม.4-6/1 , ม.4-6/2

รวม     6     ตัวชี้วัด

 

 

 

การเงิน การคลัง การธนาคาร

คำอธิบายรายวิชา

33202  การเงินการคลัง การธนาคาร   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่            ภาคเรียนที่  2                จำนวน  1.0  หน่วยกิต 

มีความรู้ ความเข้าใจในความหมายของเงิน  ลักษณะของเงิน  วิวัฒนาการของเงินตรา  มูลค่าของเงิน  คำศัพท์เกี่ยวกับระบบการเงิน  หน้าที่ของสถาบันการเงิน  สถาบันการเงินต่าง ๆ ประวัติของธนาคารพาณิชย์  ธนาคารกลาง  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

อธิบายระบบ  รูปแบบการบริการของธนาคารพาณิชย์  หน้าที่ของธนาคารกลาง  ระบบการคลังรัฐบาล  นโยบายของงบประมาณแผ่นดิน  การจัดทำงบประมาณประจำปีของประเทศไทย  รายรับของรัฐบาลเปรียบเทียบ รายได้ของรัฐบาล กับรายได้ของเอกชน  รายได้ที่มาจากภาษีอากร  การจัดเก็บภาษีอากร   รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร  สาเหตุ  วิธีการในการก่อหนี้ของรัฐบาล

                ตระหนักและเห็นความสำคัญในการเสียภาษีอากร  การก่อหนี้ของรัฐและกระบวนการจัดเก็บภาษี

ผลการเรียนรู้

1.       มีความรู้ ความเข้าใจในความหมายของเงิน  ลักษณะของเงิน  วิวัฒนาการของเงินตรา 

2.       มีความเข้าใจในมูลค่าของเงิน  และคำศัพท์เกี่ยวกับระบบการเงิน

3.        มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของสถาบันการเงินสถาบันการเงินต่าง ๆ ในประเทศไทย

4.         มีความรู้ และอธิบาย ความหมายของประวัติ  รูปแบบการบริการและระบบของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยได้

5.         มีความรู้ เกี่ยวกับความหมาย  ประวัติ  ของหน้าที่ธนาคารกลางและมีความรู้เกี่ยวกับของธนาคารแห่งประเทศไทย

6.          มีความรู้ เกี่ยวกับระบบการคลังรัฐบาล  หลักการและนโยบายของงบประมาณแผ่นดิน และอธิบายการจัดทำงบประมาณประจำปีของประเทศไทยได้

7.        สามารถบอกความหมายของรายรับของรัฐบาล

8.        มีความเข้าใจและเปรียบเทียบ รายได้ของรัฐบาล กับรายได้ของเอกชนได้

9.         มีความเข้าใจเกี่ยวกับรายได้ที่มาจากภาษีอากรการจัดเก็บภาษีอากรในประเทศไทย

10.มีความเข้าใจเกี่ยวกับที่มาของรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากรสาเหตุ  วิธีการในการก่อหนี้ของรัฐบาล

รวม  10  ผลการเรียนรู้

 

 

 

 

เหตุการณ์ปัจจุบัน

คำอธิบายรายวิชา

33201  เหตุการณ์ปัจจุบัน       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่              ภาคเรียนที่               จำนวน  1.0  หน่วยกิต 

มีความรู้ ความเข้าใจและสรุปสาเหตุ และผลกระทบต่อมนุษยชาติสมัยยุคสงครามโลก  สงครามเย็น  สถานการณ์โลกยุคใหม่  จุดเริ่มต้นของสหภาพโซเวียต การปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ในสหภาพโวเวียต  สถานการณ์ภายในสหภาพโซเวียตหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2  การปกครองของประเทศจีนกับการเป็นประเทศหนึ่งเดียวของมหาอำนาจคอมมิวนิสต์  ภูมิหลังของประเทศสหรัฐอเมริกา

สรุปสาเหตุ และผลจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสหภาพโซเวียตสมัยนายกอร์บาชอฟ  การปกครองแบบเครือจักรภพรัฐอิสระ  นโยบายการปกครองของสหภาพโซเวียตภายใต้การปกครองของนายบอริส  เยลซิน

สถานการณ์ของประเทศรัสเซียกับปัญหาภายในประเทศมี  ผลจากการเปลี่ยนแปลงของยุโรปตะวันออกกับการล่มสลายของระบอบคอมมิวนิสต์  สถานการณ์ของสหรัฐอเมริกา หลังการประกาศอิสรภาพ  สถานการณ์ของสหรัฐอเมริกากับภาวะสงครามเย็น  นโยบายบริหารประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะผู้นำของโลกในด้านต่าง ๆ

                ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในภูมิภาคต่าง ๆ  สามารถประยุกต์ใช้ขูลมูลข่าวสารขากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  เพื่อนำมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน

ผลการเรียนรู้

1.             มีความรู้ ความเข้าใจและสรุปสาเหตุ และผลกระทบต่อมนุษยชาติสมัยยุคสงครามโลก  สงครามเย็นและสถานการณ์โลกยุคใหม่

2.             มีความเข้าใจและสามารถอธิบายจุดเริ่มต้นของสหภาพโซเวียต  การปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์  สถานการณ์ภายในสหภาพโซเวียตหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2

3.             มีความรู้ ความเข้าใจและสรุปสาเหตุ และผลจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสหภาพโซเวียตสมัยนายกอร์บาชอฟ

4.             มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถอธิบายการปกครองแบบเครือจักรภพรัฐอิสระ

5.             มีความเข้าใจในนโยบายการปกครองของสหภาพโซเวียตภายใต้การปกครองของนายบอริส  เยล-ซิน  สถานการณ์ของประเทศรัสเซียกับปัญหาภายในประเทศ

6.             มีความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุ และผลจากการเปลี่ยนแปลงของยุโรปตะวันออกกับการล่มสลายของระบอบคอมมิวนิสต์

7.             มีความเข้าใจในการปกครองของประเทศจีน กับการเป็นประเทศหนึ่งเดียวของมหาอำนาจคอมมิวนิสต์

8.             มีความรู้ เกี่ยวกับภูมิหลังของประเทศสหรัฐอเมริกา  สถานการณ์ของสหรัฐอเมริกา หลังการประกาศอิสรภาพ

9.             มีความรู้ และสามารถสรุป มีความรู้ และสามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุ และผลแห่งความเจริญก้าวหน้าของ สหรัฐอเมริกาในศตวรรษที่ 19  ถึงปัจจุบัน

10.      มีความรู้และสามารถอธิบายสถานการณ์ของสหรัฐอเมริกากับภาวะสงครามเย็น  วิเคราะห์นโยบายบริหารประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะผู้นำของโลกในด้านต่าง ๆ

รวม  10  ผลการเรียนรู้

 

 

 

กฎหมายทีประชาชนควรรู้

คำอธิบายรายวิชา

32202  กฎหมายที่ประชาชนควรรู้   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่            ภาคเรียนที่  2                จำนวน  1.0  หน่วยกิต 

ศึกษากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน  ความสำคัญของกฎหมาย  ลักษณะทั่วไปของกฎหมาย  ที่มาของกฎหมายอันเป็นลายลักษณ์อักษรหรือจารีตประเพณี  วัตถุประสงค์ในการจัดทำกฎหมาย  ตามสภาพบังคับ  วิวัฒนาการของกฎหมาย  ภาษากฎหมายไทยในระดับต่าง ๆ 

วิเคราะห์ ความสำคัญการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติ  พระราชกำหนด  ตลอดจนกฎหมายท้องถิ่น  วันเริ่มบังคับใช้ และวันสิ้นสุดการบังคับใช้กฎหมาย  การนำกฎหมายไปใช้ในการปกครองประเทศ กฎหมายอาญา  กฎหมายแพ่ง พาณิชย์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

ตระหนัก  เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตนตามกฎหมายในฐานะสมาชิกที่ดีของสังคม  ตลอดจนเสนอแนะการแก้ไขปัญหาการใช้กฎหมายในสังคมไทย 

ผลการเรียนรู้

1. มีความรู้ ความเข้าใจความสำคัญของกฎหมายอันเป็นบรรทัดฐานของสังคมไทย

2. มีความรู้ ความเข้าใจในลักษณะทั่วไปของกฎหมายไทย

3. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับที่มาของกฎหมายทั้งกฎหมายลายลักษณ์อักษและกฎหมายจารีตประเพณี

4. มีความรู้ความเข้าใจประเภทของกฎหมาย  วัตถุประสงค์ในการออกกฎหมายสภาพบังคับ และการใช้กฎหมายประเภทต่าง ๆ

5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของกฎหมาย  ภาษาที่ใช้ในกฎหมาย

6. มีความรู้ ความเข้าใจการจัดทำกฎหมายไทย  รวมทั้งกระบวนการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ    พระราชบัญญัติ และ กฎหมายอื่น ๆ

7. ตระหนักในการใช้กฎหมายไทย  วันเริ่มบังคับใช้  วันสิ้นสุดการใช้กฎหมาย  การตีความในกฎหมาย

8. มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายพื้นฐานในการปกครองประเทศระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

9. ตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนในชาติ

10. มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

รวม  10  ผลการเรียนรู้

 

 

 

ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ

คำอธิบายรายวิชา

32201  ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่           ภาคเรียนที่  1                 จำนวน  1.0  หน่วยกิต 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรธรรมชาติกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาคของโลก  กิจกรรม การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และปัญหาทางเศรษฐกิจของโลก

เพื่อให้มีความเข้าใจในอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจทางเศรษฐกิจขั้นปฐมภูมิ  ทุติยภูมิ  ตติยภูมิ  ตลอดจนการร่วมกลุ่มประเทศเพื่อประสานความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ

ตระหนักในสภาพปัญหาและเห็นความจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจโลก

ผลการเรียนรู้

1.             เข้าใจลักษณะและความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมองค์ประกอบของประชากรการกระจาย  การตั้งถิ่นฐาน ที่มีอิทธิพลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์

2.             เปรียบเทียบความแตกต่างของมนุษย์ในส่วนต่าง ๆ ของโลก  ด้านเชื้อชาติ  ภาษา และศาสนา

3.             มีความรู้ความเข้าใจในความหมายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจการแลกเปลี่ยน  การบริโภค  ปัจจัยการบริโภคและสามารถจำแนกประเภทของทรัพยากรธรรมชาติได้

4.             รู้ และเข้าใจความหมาย วิวัฒนาการและเปรียบเทียบความแตกต่างของกิจกรรมทางเศรษฐกิจขั้นปฐมภูมิเพื่อการยังชีพและเพื่อการค้า

5.             เข้าใจถึงอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจขั้นปฐมภูมิเพื่อการค้าในส่วนต่าง ๆ ของโลก

6.             มีความรู้ ความเข้าใจความหมาย  ประเภท  การขยายตัวและปัจจัยที่ส่งเสริมต่ออาชีพอุตสาหกรรม

7.             มีความรู้ความเข้าใจในประเภทของผลผลิต  การแบ่งเขตอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรมโรงงานที่สำคัญของโลก ตลอดจนปัจจัยที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม

8.             มีความเข้าใจในความหมายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจขั้นตติยภูมิ จำแนกประเภท และบอกความสำคัญของอาชีพบริการและการท่องเที่ยวได้

9.             มีความเข้าใจถึงลักษณะและความสำคัญของการคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศและทางท่อต่อภาวะเศรษฐกิจ

10.      มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย  ปัจจัย และประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศ และวิเคราะห์แนวโน้มได้

11.      มีความรู้ ความเข้าใจถึงสาเหตุ  ประโยชน์ ประวัติความเป็นมาประเทศสมาชิก และการรวมกลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจที่สำคัญของโลก

12.      มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุ  สภาพปัญหา  เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดกับประเทศกำลังพัฒนา ประเทศที่พัฒนาแล้วได้  และวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจของโลกในอนาคตได้

รวม  12  ผลการเรียนรู้

 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.6
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
การเมืองการปกครองของไทย

คำอธิบายรายวิชา

31202  การเมืองการปกครองของไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่             ภาคเรียนที่ 2                จำนวน  1.0  หน่วยกิต 

ความสำคัญและ ความจำเป็นที่ต้องธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รูปแบบของรัฐ  ฐานะและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์

วิเคราะห์ปัญหาการเมืองที่สำคัญในประเทศจากแหล่งข้อมูลต่าง  ๆ ที่เกิดขึ้นภายในประเทศ  ปัญหาการเมืองสำคัญ สถานการณ์การเมืองการปกครองของสังคมไทยและสังคมโลกและการประสานประโยชน์ร่วมกัน  อิทธิพลของระบบการเมืองการปกครองที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข  มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ-ปัจจุบัน ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น การตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ  การตรวจสอบโดยประชาชน

เสนอแนวทางทางการเมืองการปกครองที่นำไปสู่ความเข้าใจและการประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศการประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ   เช่น  การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ  การแลกเปลี่ยนเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมด้านวัฒนธรรม  การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม 

ผลการเรียนรู้

                1. รู้   เข้าใจ   เห็นความสำคัญของการศึกษาความเป็นมาวิวัฒนาการทางการปกครองของไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

2. มีความรู้ ความเข้าเกี่ยวกับความสำคัญของวิวัฒนาการัฐธรรมนูญ  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

3.  เข้าใจและสามารถอธิบายถึงอำนาจ หน้าที่โครงสร้างรัฐสภาไทยของฝ่ายนิติบัญญัติได้

4.  สามารถเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบรัฐสภาของไทยได้

5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการเลือกตั้ง ผ่านระบบพรรคการเมือง

6.  เข้าใจและสามารถอธิบายถึงอำนาจ หน้าที่  การทำงานของฝ่ายบริหารในระดับนโยบาย  ระดับปฏิบัติของฝ่ายบริหารได้

7.  มีความเข้าใจและอธิบายวิธีการในการบริหารราชการแผ่นดินของไทย และปัญหาในการบริหารราชการแผ่นดิน

8. เข้าใจและสามารถอธิบายถึงอำนาจ หน้าที่  โครงสร้างในการทำงานของฝ่ายตุลาการได้

9. มีความรู้ ความเข้าละสามารถอธิบายวิธีพิจารณาความในศาลยุติธรรมได้

10. มีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร์  ประวัติทางการปกครองของไทยที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางการปกครองของไทย

11. มีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางการปกครองของไทย

12. มีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทางการเมืองที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางการปกครองของไทย

รวม  12  ผลการเรียนรู้

 

 

 

 

เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน

คำอธิบายรายวิชา

31201  เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่               ภาคเรียนที่ 1              จำนวน  1.0  หน่วยกิต 

เข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ความสำคัญของการบริหารจัดการองค์กรวิสาหกิจชุมชนหลักการพัฒนาประเทศในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศทางการเมือง  การปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคมละวัฒนธรรม  ให้ก้าวหน้าไปอย่างสมดุลภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการองค์กร  วิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต  วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ความสำคัญการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  10  ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นำหลักการพัฒนาประเทศในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศทางการเมือง  การปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคมละวัฒนธรรม  ให้ก้าวหน้าไปอย่างสมดุลภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มาวางแผนและประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างยังยืนได้

ผลการเรียนรู้

1.             เข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.             วิเคราะห์และตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการองค์กรวิสาหกิจชุมชน

3.             วิเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการองค์กร  วิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

4.             วิเคราะห์วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  10  ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้

5.             อภิปรายความสำคัญของการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้

6.             นำแนวทางการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาสังคมได้

7.             เข้าใจและวิเคราะห์หลักการพัฒนาประเทศในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศทางการเมือง  การปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคมละวัฒนธรรม  ให้ก้าวหน้าไปอย่างสมดุลภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

8.             อภิปรายในความสำคัญของการพัฒนาประเทศในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศทางการเมือง  การปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคมละวัฒนธรรม  ให้ก้าวหน้าไปอย่างสมดุลภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้

9.             นำหลักการพัฒนาประเทศในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศทางการเมือง  การปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคมละวัฒนธรรม  ให้ก้าวหน้าไปอย่างสมดุลภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มาวางแผนและประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างยังยืนได้

รวม  9  ผลการเรียนรู้

 

 

การเลี้ยงปลา
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
ช่างประดิษฐ์ใบตอง 1
บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  
รายวิชาช่างประดิษฐ์ใบตอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มุ่งปลูกฝังให้นักเรียน  เห็นคุณค่าของวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น  มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  โดยรู้จักนำมาประดิษฐ์เป็นชิ้นงาน  เพื่อเป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน ศึกษาประวัติความเป็นมา  คุณค่าของงานใบตอง  และโอกาสในการใช้งานใบตอง  ประเภทของวัสดุที่นำมาใช้ทำงานใบตอง  การออกแบบและประดิษฐ์ใบตองแบบต่างๆ  การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือ  อุปกรณ์  ปฏิบัติงานเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์  ในการเย็บใบตองแบบต่างๆ  เช่น  การห่อขนมและอาหารกระทงใส่ขนมและอาหาร  การพับกลีบใบตอง การถักตะขาบ  การเย็บถาดใบตอง กระทงดอกไม้  ธูปเทียนแพ ซอง ตอง กระทงลอย บายศรีปากชากระเช้าดอกไม้ พานพุ่มใบตอง บายศรีเทพ บายศรีพรหม ภาชนะใบตอง ฯลฯ นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานคำนวณค่าใช้จ่าย  กำหนดราคาหรือค่าบริการ  จัดจำหน่าย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย  และประเมินผล   มีความรับผิดชอบ  ตรงต่อเวลา  มีระเบียบวินัย  ขยัน  ประหยัด  มีคุณธรรมนำความรู้นักเรียนได้มองเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต  มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  เลือกใช้และประยุกต์เทคโนโลยีมาใช้กับการสร้างงานได้เหมาะสมถูกต้อง  นำความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  มาใช้ได้อย่างเหมาะสม 
โปรแกรมนำเสนอข้อมูล
การใช้งานโปรแกรมนำเสนอข้อมูล การใช้งานเครื่องมือ การสร้างงานนำเสนอ
คอมพิวเตอร์ 3 (ง30203)
บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  

วิชาคอมพิวเตอร์ 3 การใช้ ProDesktop

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 (ง22201)
บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  

คอมพิวเตอร์กับงานสำนักงาน โปรแกรมประมวลผลคำ

ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
คำอธิบายรายวิชา...

ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง อ่านจับใจความสำคัญ ระบุเหตุและผล ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น คำเปรียบเทียบและคำที่มีหลายความหมายในบริบทต่าง ๆ ตีความคำยากในเอกสารวิชาการโดยพิจารณาบริบท การวิเคราะห์คุณค่าจากการอ่าน มีมารยาทในการอ่าน หลักการเขียนคัดลายมือ เขียนแนะนำตนเอง เขียนย่อความ เขียนเรียงความ เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า มารยาทในการเขียน หลักการพูดรายงาน มีมารยาทในการฟัง ดู และพูด เสียงในภาษาไทย หลักการสร้างคำในภาษาไทย การจำแนกและใช้สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต หลักการวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม บทอาขยาน
ฝึกการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง จับใจความสำคัญ คำเปรียบเทียบและคำที่มีหลายความหมายในบริบทต่าง ๆ ตีความคำยากในเอกสารวิชาการโดยพิจารณาบริบท มารยาท การเขียนคัดลายมือ เขียนแนะนำตนเอง เขียนย่อความ เขียนเรียงความ เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า มารยาทในการเขียน พูดรายงาน มารยาทในการฟัง ดู และพูด อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย การสร้างคำในภาษาไทย จำแนกและใช้สำนวนที่เป็นพังเพยและสุภาษิต สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์ อธิบายคุณค่า สรุปความรู้และข้อคิด ท่องจำอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ เพื่อชื่นชมในผลงานของตน มีความมุ่งมั่นในการทำงานใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การพูด การฟัง การดู เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยและภูมิใจใจภาษาประจำชาติ
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 2
บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
วิชาภาษาไทยพื้นฐาน

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชาภาษาไทย ท31102ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ภาคเรียนที่2

จำนวน1หน่วยกิต40ชั่วโมง / ภาคเรียน2ชั่วโมง / สัปดาห์

ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและร้อยกรองประเภทโคลง และร่าย เป็นทำนองเสนาะได้ถูกต้องและเข้าใจตีความแปลความ และขยายความเรื่องที่อ่านได้วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่านแสดงความความคิด โต้แย้งและเสนอความคิดใหม่จากการอ่านอย่างมีเหตุผลคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน เขียนกรอบแนวคิดผังความคิด บันทึก ย่อความ และเขียนรายงานจากสิ่งที่อ่าน สังเคราะห์ ประเมินค่า และนำความรู้ความคิดจากการอ่านมาพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนและพัฒนาความรู้ทางอาชีพ และนำความรู้ความคิดไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตมีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน

ฝึกเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ โดยใช้ภาษาได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ย่อความจากสื่อที่มีรูปแบบและเนื้อหาสาระที่หลากหลายเรียงความแสดงความความคิดเชิงสร้างสรรค์โดยใช้โวหารต่างๆ เขียนบันทึก รายงานการศึกษาค้นคว้าตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการอ้างอิง ผลิตผลงานของตนเองในรูปแบบบันเทิงคดี รวมทั้งประเมินงานเขียนของผู้อื่น และนำมาพัฒนางานเขียนของตนเอง

ตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู วิเคราะห์วัตถุประสงค์ แนวคิด การใช้ภาษา ความน่าเชื่อถือของเรื่องที่ฟังและดู ประเมินสิ่งที่ฟังและดุและนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต มีทักษะในการพูดในโอกาสต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการไม่เป็นทางการโดยใช้ภาษาที่ถูกต้อง พูดแสดงทรรศนะโต้แย้ง โน้มน้าวและเสนอแนวคิดใหม่อย่างมีเหตุผล รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง ดู และพูด

เข้าใจธรรมชาติของภาษาอิทธิพลของภาษาและลักษณะของภาษาไทยใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคได้ตรงตามวัตถุประสงค์แต่งคำประพันธ์ประเภทกลอน ใช้ภาษาได้เหมาะสมกับกาลเทศะ และใช้ราชาศัพท์และคำสุภาพได้อย่างถูกต้อง วิเคราะห์หลักการสร้างคำในภาษาไทยและภาษาถิ่น วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออีเล็กทรอนิกส์

วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์วรรณคดีเบื้องต้น รู้และเข้าใจลักษณะเด่นของวรรณคดี ภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณคดีพื้นบ้าน เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีไทย ประเมินค่าด้านวรรณศิลป์ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และนำข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 (ง31101)
บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  

การดำรงชีวิตและครอบครัว ม. 4

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 (ง43101)
บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณิตศาสตร์
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
เพื่อให้ผู้เรียนมีความแม่นยำในเนื้อหา มีทักษะในการคิดคำนวณ การให้เหตุผล และการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาต่อไป โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิดทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ
คณิตศาสตร์พื้นฐาน3
บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  
ศึกษา ฝึกทักษะ / กระบวนการ เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ และการนำไปใช้ การวัดความยาว พื้นที่ การเลือกใช้หน่วยการวัดเกี่ยวกับความยาวและพื้นที่ ปริมาตรและน้ำหนักและการนำไปใช้ แผนภูมิรูปวงกลม การเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุน และการนำไปใช้และการหมุนรูปเรขาคณิตบนระนาบในระบบพิกัดฉาก ด้านและมุมคู่ที่มีขนาดเท่ากันของรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่เท่ากันทุกประการ รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่เท่ากันทุกประการรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีความสัมพันธ์กันแบบ ด้าน - มุม - ด้าน , มุม - ด้าน - มุม , ด้าน - ด้าน - ด้าน และมุม - มุม - ด้าน ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์แก้ปัญหา โอกาสของเหตุการณ์
โดยใช้วิธีที่หลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และนำความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
คณิตศาสตร์พื้นฐาน1
เพื่อ พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ให้มีความเข้าใจ มีความคิดรวบยอด และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ ในเนื้อหาเกี่ยวกับ การ ฝึกทักษะ/กระบวนการ
เซต การดำเนินการของเซต แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์และการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย การอ้าง
โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิดทักษะกระบวนการ
ที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบมีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ
และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
คณิตศาสตร์
ภาคเรียนที่1
ศึกษาความรู้พื้นฐานเบื้องต้น ฝึกทักษะการคิดคำนวณ การให้เหตุผลและฝึกการแก้ปัญหาในเรื่อง เซต รู้ความหมายและการใช้สัญลักษณ์แทนเซต แผนภาพเวนน์–ออยเลอร์ การดำเนินการของเซต การแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางเซต จำนวนจริง ความสัมพันธ์ของจำนวนต่างๆในระบบจำนวนจริง สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวกและการคูณ การเท่ากันและการไม่เท่ากัน สมการกำลังสองตัวแปรเดียว อสมการตัวแปรเดียว ค่าสัมบูรณ์ มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา มีทักษะการคิดคำนวณ การให้เหตุผล สามารถแก้ปัญหา สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนำเสนอการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ ได้ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ภาคเรียนที่ 2
ศึกษาความรู้พื้นฐานเบื้องต้น ฝึกทักษะการคิดคำนวณ การให้เหตุผลและฝึกการแก้ปัญหาในเรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์และฟังก์ชัน กราฟของความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตัวอย่างของฟังก์ชันที่ควรรู้จัก การให้เหตุผล การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย การอ้างเหตุผล มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา มีทักษะการคิดคำนวณ การให้เหตุผล สามารถแก้ปัญหา สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนำเสนอการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ ได้ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ชื่อรายวิชา
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
คณิตศาสตร์พื้นฐาน

คณิตศาสตร์ฺพื้นฐานระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่  5

สุขศึกษา 1

ผู้เรียนได้พัฒนาให้มีความรู้เกี่ยวกับระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นวิธีการดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อให้ทำงานปกติวิเคราะห์ภาวการณ์เจริญเติบโตแสวงหาการพัฒนาตนเองให้มีการเจริญเติบโตสมวัย

นำทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายและการรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการมาช่วยเสริมสร้างในระบบต่าง ๆภายในร่างกายให้พัฒนาเป็นไปตามวัยสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจอารมณ์และพัฒนาการทางเพศอย่างเหมาะสมและยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายจิตใจอารมณ์และการเปลี่ยนแปลงทางเพศมีทักษะในการหลีกเลี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศทั้งการป้องกันตัวและการปฏิเสธปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขเนำหลักความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่นความสำคัญของการออกกำลังกายการเลือกเล่นกีฬาตามความถนัดความสนใจปฏิบัติตามกฎ กติกาตามชนิดกีฬาที่เลือกเล่นวางแผนการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาอย่างเป็นระบบเล่นกีฬาและทำงานเป็นทีมอย่างสนุกสนาน

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์อธิบายสาธิตฝึกทักษะ

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจใฝ่รู้อยู่อย่างพอเพียงมีระเบียบวินัยมีน้ำใจเป็นนักกีฬามีทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬามีความคล่องแคล่วสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต

ฟุตบอล 3 (รายวิชาเพิ่มเติม)
วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและรูปแบบการเคลื่อนไหว ที่ใช้ในกีฬาฟุตบอลคือ การเล่นเป็นทีม ๒ คน ๓ คน ๔ คน ๕ คน ๗ คน และ ๑๑ คน การแข่งขันแบบต่างๆ สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเอง ได้เห็นคุณค่าของการออกกำลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด
แสดงความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา เห็นคุณค่าของการนำประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการดำรงชีวิต
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ อธิบาย สาธิต ฝึกทักษะ สืบค้นจากแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่ว มีระเบียบวินัย ใฝ่รู้ มีน้ำใจนักกีฬา มีทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬา และอยู่อย่างพอเพียง
ฟุตซอล 3 (รายวิชาเพิ่มเติม)
วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและรูปแบบการเคลื่อนไหว ที่ใช้ในกีฬาฟุตซอลคือ การเล่นเป็นทีม 2 คน 3 คน 4 คน และ 5 คน การยิงประตู สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเอง ได้เห็นคุณค่าของการออกกำลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด
แสดงความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา เห็นคุณค่าของการนำประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการดำรงชีวิต
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ อธิบาย สาธิต ฝึกทักษะ สืบค้นจากแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่ว มีระเบียบวินัย ใฝ่รู้ มีน้ำใจนักกีฬา มีทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬา และอยู่อย่างพอเพียง
ฟุตบอล 2 (รายวิชาเพิ่มเติม)
วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและรูปแบบการเคลื่อนไหว ที่ใช้ในกีฬาฟุตบอลคือ การเตะลูกด้วยหลังเท้า การเตะลูกข้างเท้าด้านใน การเตะลูกข้างเท้าด้านนอก การเตะลูกด้วยส้นเท้า การพักลูกด้วยเข่า การพักลูกด้วยศีรษะ การพักลูกด้วยหน้าอก การพักลูกด้วยหลังเท้า การพักลูกด้วยข้างเท้าด้านใน สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเอง
ได้เห็นคุณค่าของการออกกำลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด แสดงความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา เห็นคุณค่าของการนำประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการดำรงชีวิต
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ อธิบาย สาธิต ฝึกทักษะ สืบค้นจากแหล่งเรียนรู้
เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่ว มีระเบียบวินัย ใฝ่รู้ มีน้ำใจนักกีฬา มีทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬา และอยู่อย่างพอเพียง
ฟุตบอล 1 (รายวิชาเพิ่มเติม)
วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและรูปแบบการเคลื่อนไหว ที่ใช้ในกีฬาฟุตบอลคือ การเตะลูกด้วยหลังเท้า การเตะลูกข้างเท้าด้านใน การเตะลูกข้างเท้าด้านนอก การเตะลูกด้วยส้นเท้า การพักลูกด้วยเข่า การพักลูกด้วยศีรษะ การพักลูกด้วยหน้าอก การพักลูกด้วยหลังเท้า การพักลูกด้วยข้างเท้าด้านใน สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเอง
ได้เห็นคุณค่าของการออกกำลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด แสดงความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา เห็นคุณค่าของการนำประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการดำรงชีวิต
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ อธิบาย สาธิต ฝึกทักษะ สืบค้นจากแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่ว มีระเบียบวินัย ใฝ่รู้ มีน้ำใจนักกีฬา มีทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬา และอยู่อย่างพอเพียง
ฟุตซอล 2 (รายวิชาเพิ่มเิติม)
วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและรูปแบบการเคลื่อนไหว ที่ใช้ในกีฬาฟุตบอลคือ การเดาะด้วยหลังเท้า การเดาะด้วยหัวเข่า การเดาะด้วยศีรษะ การเดาะด้วยข้างเท้าด้านใน การเลี้ยงบอลดัวยหลังเท้า การเลี้ยงบอลด้วยข้างเท้าด้านใน การเตะด้วยหลังเท้า การเตะด้วยข้างเท้าด้านใน การโหม่ง สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเอง
ได้เห็นคุณค่าของการออกกำลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด แสดงความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา เห็นคุณค่าของการนำประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการดำรงชีวิต
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ อธิบาย สาธิต ฝึกทักษะ สืบค้นจากแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่ว มีระเบียบวินัย ใฝ่รู้ มีน้ำใจนักกีฬา มีทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬา และอยู่อย่างพอเพียง
ฟุตซอล 1 (รายวิชาเพิ่มเติม)
วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและรูปแบบการเคลื่อนไหว ที่ใช้ในกีฬาฟุตซอลคือ การเดาะด้วยหลังเท้า การเดาะด้วยหัวเข่า การเดาะด้วยศีรษะ การเดาะด้วยข้างเท้าด้านใน การเลี้ยงบอลดัวยหลังเท้า การเลี้ยงบอลด้วยข้างเท้าด้านใน การเตะด้วยหลังเท้า การเตะด้วยข้างเท้าด้านใน การโหม่ง สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเอง
ได้เห็นคุณค่าของการออกกำลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด แสดงความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา เห็นคุณค่าของการนำประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการดำรงชีวิต
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ อธิบาย สาธิต ฝึกทักษะ สืบค้นจากแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่ว มีระเบียบวินัย ใฝ่รู้ มีน้ำใจนักกีฬา มีทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬา และอยู่อย่างพอเพียง
เซปัคตะกร้อ
ผู้เรียนได้พัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆในการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ การใช้ความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมโดยคำนึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่น และสังคม แสดงการเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน และนำหลักการแนวคิดไปปรับปรุง พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การออกกำลังการ การเล่นเกมตามกฏ กติกา การเคารพสิทธิของผู้อื่น การมีมารยาทในการดู การเล่น การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา การมีบุคลิกภาพที่ดี การร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข
โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ อธิบาย การสาธิต การปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะการเล่นเกม ทักษะการเล่นกีฬา
เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่ว ความคิดริเริ่ม ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ความมีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่าและความสำคัญของตนและผู้อื่น และมีทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬา
สุขศึกษา 6
ผู้เรียนได้พัฒนาให้มีความรู้เกี่ยวกับการกำหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่างๆ โดยคำนึงถึงความประหยัดและคุณค่าทางโภชนาการ เสนอแนวทางป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย รวบรวมข้อมูลและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน วางแผนและจัดเวลาในการออกกำลังกาย การพักผ่อน และการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ทดสอบสมรรถภาพทางกายและพัฒนาได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและแนวทางป้องกัน หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและชักชวนเพื่อนให้หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี
โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ อธิบาย การสืบค้นจากแหล่งความรู้ และการฝึกปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดการใฝ่เรียนใฝ่รู้ อยู่อย่างพอเพียง มีระเบียบวินัย มีความคล่องแคล่ว มีความคิดริเริ่ม มีคุณธรรม มีจิตอาสา
สุขศึกษา 5
ผู้เรียนได้พัฒนาให้มีความรู้เกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาแต่ละช่วงของชีวิต อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น สื่อโฆษณาที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น อธิบายอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัวและวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสม
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ สาเหตุและเสนอแนวทางป้องกัน แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว นำแนวคิดหลักการจากการเล่นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนด้วยความภาคภูมิใจ และนำแนวคิดที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนในสังคม จำแนกกลวิธีการรุก การป้องกันและใช้ในการเล่นกีฬาที่เลือกเล่นและตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีมไปใช้ได้ตามสถานการณ์ของการเล่น เสนอผลการพัฒนาสุขภาพของตนเองที่เกิดจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเป็นประจำ
โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ อธิบาย การสืบค้นจากแหล่งความรู้ และการฝึกปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดการใฝ่เรียนใฝ่รู้ อยู่อย่างพอเพียง มีระเบียบวินัย มีความคล่องแคล่ว มีความคิดริเริ่ม มีคุณธรรม มีจิตอาสา
วอลเลย์บอล
ผู้เรียนได้พัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล การใช้ความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมโดยคำนึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่น และสังคม แสดงการเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน และนำหลักการแนวคิดไปปรับปรุง พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การออกกำลังการ การเล่นเกมตามกฏ กติกา การเคารพสิทธิของผู้อื่น การมีมารยาทในการดู การเล่น การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา การมีบุคลิกภาพที่ดี การร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข
โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ อธิบาย การสาธิต การปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะการเล่นเกม ทักษะการเล่นกีฬา
เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่ว ความคิดริเริ่ม ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ความมีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่าและความสำคัญของตนและผู้อื่น และมีทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬา
สุขศึกษา 4
 

ผู้เรียนได้พัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ เลือกใช้บริการทางสุขภาพอย่างมีเหตุผล วิเคราะห์ผลการใช้เทคโนโลยีความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีต่อสุขภาพที่มีผลต่อสุขภาพ อธิบายลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต เสนอแนะวิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียด พัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ระบุวิธีการ ปัจจัย และแหล่งที่ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 

 

อธิบายวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง ใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันที่อาจนำไปสู่อันตราย  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นระบบ อธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่เกิดจากการอกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจำจนเป็นวิถีชีวิต เลือกเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเล่นกีฬาตามความถนัดและความสนใจพร้อมทั้งวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง มีวินัย ปฏิบัติตามกฏ กติกา และข้อตกลงในการเล่นกีฬาที่เลือก การวางแผนการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาที่เลือกและนำไปใช้ในการเล่นอย่างเหมาะสมกับทีม 

 

 โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ อธิบาย อภิปราย สาธิต ฝึกปฏิบัติ และการสืบค้น 

 เพื่อให้เกิดการใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีความเป็นระเบียบวินัย มีความคล่องแคล่ว มีทักษะในการแก้ปัญหา มีความคิดอย่างสร้างสรรค์ อยู่อย่างพอเพียง
กระบี่
 

ผู้เรียนได้พัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆในการเล่นกีฬากระบี่ การใช้ความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมโดยคำนึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่น และสังคม แสดงการเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน และนำหลักการแนวคิดไปปรับปรุง พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การออกกำลังการ การเล่นเกมตามกฏ กติกา การเคารพสิทธิของผู้อื่น การมีมารยาทในการดู การเล่น การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา การมีบุคลิกภาพที่ดี การร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข

 

 โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ อธิบาย การสาธิต การปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะการเล่นเกม ทักษะการเล่นกีฬา

  เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่ว ความคิดริเริ่ม ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ความมีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่าและความสำคัญของตนและผู้อื่น และมีทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬา
สุขศึกษา 3
 

ผู้เรียนได้พัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เจตคติ ในวัยรุ่น ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน การป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ 

 

นำผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะกลไกและทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาจากแหล่งข้อมูลที่หลากลหายมาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมในบริบทของตนเอง เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลทั้งประเภทบุคคลและทีมอย่างละ 1 ชนิด เปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรม และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นระบบ อธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่เกิดจากการอกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจำจนเป็นวิถีชีวิต 

 

 โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ อธิบาย อภิปราย สาธิต ฝึกปฏิบัติ และการสืบค้น 

 

เพื่อให้เกิดการใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มีความเป็นระเบียบวินัย มีความคล่องแคล่ว มีทักษะในการแก้ปัญหา มีความคิดอย่างสร้างสรรค์ อยู่อย่างพอเพียง 

 
เทเบิลเทนนิส
 

ผู้เรียนได้พัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส การใช้ความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมโดยคำนึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่น และสังคม แสดงการเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน และนำหลักการแนวคิดไปปรับปรุง พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การออกกำลังการ การเล่นเกมตามกฏ กติกา การเคารพสิทธิของผู้อื่น การมีมารยาทในการดู การเล่น การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา การมีบุคลิกภาพที่ดี การร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข

 

 โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ อธิบาย การสาธิต การปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะการเล่นเกม ทักษะการเล่นกีฬา

  เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่ว ความคิดริเริ่ม ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ความมีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่าและความสำคัญของตนและผู้อื่น และมีทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬา
สุขศึกษา 2
 

ผู้เรียนได้พัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการที่มีผลต่อสุขภาพ เลือกกินอาหารจากแหล่งธรรมชาติ พืชสมุนไพร ตลอดจนการนำพืชสมุนไพรมาแปรรูปเพื่อสุขภาพ สามารถควบคุมน้ำหนักของตนเองให้อยู่ตามเกณฑ์มาตรฐานของคนไทยด้วยวิธีการกินอาหารและออกกำลังกาย รวมถึงการเสริมสร้างและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย 

 

สามารถแสดงวิธีการปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย อธิบายถึงลักษณะของผู้ติดสารเสพติดและการป้องกันการติดสารเสพติด ความสัมพันธ์ของการเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุและวิธีการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิกสารเสพติด โดยใช้ทักษะต่างๆ เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม 

 

 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อธิบาย สาธิต ฝึกทักษะ 

 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ใฝ่รู้ อยู่อย่างพอเพียง มีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬา มีความคล่องแคล่ว สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต

 
ยิมนาสติกเบื้องต้น
 

ผู้เรียนได้พัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆในการเล่นกีฬายืดหยุ่น การใช้ความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมโดยคำนึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่น และสังคม แสดงการเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน และนำหลักการแนวคิดไปปรับปรุง พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การออกกำลังการ การเล่นเกมตามกฎ กติกา การเคารพสิทธิของผู้อื่น การมีมารยาทในการดู การเล่น การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา การมีบุคลิกภาพที่ดี การร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข

 

 โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ อธิบาย การสาธิต การปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะการเล่นเกม ทักษะการเล่นกีฬา

 

 เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่ว ความคิดริเริ่ม ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ความมีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่าและความสำคัญของตนและผู้อื่น และมีทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬา

 
แบดมินตัน(รายวิชาเพิ่มเติม)

ผู้เรียนได้พัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล การใช้ความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมโดยคำนึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่น และสังคม แสดงการเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน และนำหลักการแนวคิดไปปรับปรุง พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การออกกำลังการ การเล่นเกมตามกฎ กติกา การเคารพสิทธิของผู้อื่น การมีมารยาทในการดู การเล่น การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา การมีบุคลิกภาพที่ดี การร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข
โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ อธิบาย การสาธิต การปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะการเล่นเกม ทักษะการเล่นกีฬา
เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่ว ความคิดริเริ่ม ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ความมีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่าและความสำคัญของตนและผู้อื่น และมีทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬา
ลีลาศเบื้องต้น (รายวิชาเพิ่มเติม)
ผู้เรียนได้พัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส การใช้ความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมโดยคำนึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่น และสังคม แสดงการเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน และนำหลักการแนวคิดไปปรับปรุง พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การออกกำลังการ การเล่นเกมตามกฏ กติกา การเคารพสิทธิของผู้อื่น การมีมารยาทในการดู การเล่น การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา การมีบุคลิกภาพที่ดี การร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข
โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ อธิบาย การสาธิต การปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะการเล่นเกม ทักษะการเล่นกีฬา
เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่ว ความคิดริเริ่ม ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ความมีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่าและความสำคัญของตนและผู้อื่น และมีทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬา
ลีลาศเบื้องต้น (รายวิชาเพิ่มเติม)
ผู้เรียนได้พัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส การใช้ความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมโดยคำนึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่น และสังคม แสดงการเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน และนำหลักการแนวคิดไปปรับปรุง พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การออกกำลังการ การเล่นเกมตามกฏ กติกา การเคารพสิทธิของผู้อื่น การมีมารยาทในการดู การเล่น การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา การมีบุคลิกภาพที่ดี การร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข
โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ อธิบาย การสาธิต การปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะการเล่นเกม ทักษะการเล่นกีฬา
เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่ว ความคิดริเริ่ม ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ความมีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่าและความสำคัญของตนและผู้อื่น และมีทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬา
ฟุตบอล 4(รายวิชาเพิ่มเติม)

ผู้เรียนได้พัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆในการเล่นกีฬาฟุตซอล การใช้ความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมโดยคำนึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่น และสังคม แสดงการเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน และนำหลักการแนวคิดไปปรับปรุง พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การออกกำลังการ การเล่นเกมตามกฎ กติกา การเคารพสิทธิของผู้อื่น การมีมารยาทในการดู การเล่น การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา การมีบุคลิกภาพที่ดี การร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข
โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ อธิบาย การสาธิต การปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะการเล่นเกม ทักษะการเล่นกีฬา
เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่ว ความคิดริเริ่ม ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ความมีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่าและความสำคัญของตนและผู้อื่น และมีทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬา
ฟุตบอล 3 (รายวิชาเพิ่มเติม)
ผู้เรียนได้พัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆในการเล่นกีฬาฟุตซอล การใช้ความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมโดยคำนึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่น และสังคม แสดงการเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน และนำหลักการแนวคิดไปปรับปรุง พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การออกกำลังการ การเล่นเกมตามกฎ กติกา การเคารพสิทธิของผู้อื่น การมีมารยาทในการดู การเล่น การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา การมีบุคลิกภาพที่ดี การร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข
โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ อธิบาย การสาธิต การปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะการเล่นเกม ทักษะการเล่นกีฬา
เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่ว ความคิดริเริ่ม ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ความมีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่าและความสำคัญของตนและผู้อื่น และมีทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬา
ฟุตซอล 4 (รายวิชาเพิ่มเติม)
ผู้เรียนได้พัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆในการเล่นกีฬาฟุตบอล การใช้ความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมโดยคำนึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่น และสังคม แสดงการเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน และนำหลักการแนวคิดไปปรับปรุง พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การออกกำลังการ การเล่นเกมตามกฏ กติกา การเคารพสิทธิของผู้อื่น การมีมารยาทในการดู การเล่น การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา การมีบุคลิกภาพที่ดี การร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข
โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ อธิบาย การสาธิต การปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะการเล่นเกม ทักษะการเล่นกีฬา
เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่ว ความคิดริเริ่ม ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ความมีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่าและความสำคัญของตนและผู้อื่น และมีทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬา
ฟุตซอล 3 (รายวิชาเพิ่มเติม)
ผู้เรียนได้พัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆในการเล่นกีฬาฟุตบอล การใช้ความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมโดยคำนึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่น และสังคม แสดงการเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน และนำหลักการแนวคิดไปปรับปรุง พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การออกกำลังการ การเล่นเกมตามกฏ กติกา การเคารพสิทธิของผู้อื่น การมีมารยาทในการดู การเล่น การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา การมีบุคลิกภาพที่ดี การร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข
โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ อธิบาย การสาธิต การปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะการเล่นเกม ทักษะการเล่นกีฬา
เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่ว ความคิดริเริ่ม ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ความมีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่าและความสำคัญของตนและผู้อื่น และมีทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬา
สุขศึกษาและพลศึกษา 6
อธิบายเกี่ยวกับ หลักของการออกกำลังกาย สิทธิ กฎ กติกา กลวิธีต่างๆในระหว่างการเล่น การแข่งขันกีฬากับผู้อื่น มรรยาทในการดู การเล่น และการแข่งขันกีฬา คุณค่าและความงามของการกีฬา กิจกรรมนันทนาการ รู้หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทางกลไกการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน เข้าใจวิธีการป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา การใช้สารเสพติด และความรุนแรง วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ หรือ ความรุนแรงของคนไทย ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ และแนวทางลดอุบัติเหตุ และสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน รู้หลักการตัดสินใจ แก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง เข้าใจวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกต้อง
โดยใช้กระบวนการทักษะชีวิต ทักษะการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา การคิด วิเคราะห์ อภิปรายแสดงความคิดเห็น การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และกระบวนการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติ
เห็นความสำคัญ ของการวางแผนและกำหนดกิจกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเอง เล่นและแข่งขันกีฬาอย่างสร้างสรรค์ มีวินัย มีจิตสาธารณะ มีการปฏิบัติตนที่ดี ในเรื่องมารยาทในการดู การเล่น การแข่งขันและมีน้ำใจนักกีฬา มีความสุขที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬา เห็นความสำคัญของการวางแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทางกลไก นำประสบการณ์จากการเล่นกีฬาไปใช้ในชีวิตประจำวันทำให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา การใช้สารเสพติด และความรุนแรง เห็นความสำคัญของการวางแผนในการกำหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ และสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนมีทักษะในการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เหมาะสมในสถานการณ์เสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง
สุขศึกษาและพลศึกษา 5
อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดำรงระสิทธิภาพการทำงานของ ระบบประสาท
ระบบสืบพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อ รู้แนวทางการป้องกันและลดความขัดแย้ง ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว วิเคราะห์สาเหตุและผลของความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างนักเรียน หรือเยาวชนในชุมชน แนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างนักเรียน หรือเยาวชนในชุมชน
การใช้ความสามารถเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมในการเล่นกีฬา หลักการและแนวคิดของกิจกรรมนันทนาการ
โดยใช้กระบวนการทักษะชีวิต การคิด วิเคราะห์ อภิปรายแสดงความคิดเห็น การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และกระบวนการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติ
เห็นความสำคัญของการสร้างเสริมและดำรงระสิทธิภาพการทำงานของ ระบบประสาท
ระบบสืบพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อ สนใจใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ร่วมกิจกรรมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหาในเรื่องเพศและครอบครัว ตระหนักถึงคุณค่าในการใช้ความสามารถของตนในการเล่นกีฬา เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม โดยคำนึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่น และสังคม นำหลักการและแนวคิดของกีฬา กิจกรรมนันทนาการไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม
สุขศึกษาและพลศึกษา 4
อธิบายเกี่ยวกับ หลักของการออกกำลังกาย สิทธิ กฎ กติกา กลวิธีต่างๆในระหว่างการเล่น การแข่งขันกีฬากับผู้อื่น มรรยาทในการดู การเล่น และการแข่งขันกีฬา คุณค่าและความงามของการกีฬา กิจกรรมนันทนาการ วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ รู้และเข้าใจสิทธิของผู้บริโภค สาเหตุ และแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย แผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทางกลไก ความเสี่ยงต่อการใช้ยา การใช้สารเสพติด และความรุนแรง วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจาก การครอบครอง การใช้ และการจำหน่ายสารเสพติด ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ หรือ ความรุนแรงของคนไทย และแนวทางป้องกัน รู้และเข้าใจวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพ
โดยใช้กระบวนการทักษะชีวิต การคิด วิเคราะห์ อภิปรายแสดงความคิดเห็น การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และกระบวนการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติ
เห็นความสำคัญ ของการวางแผนและกำหนดกิจกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเอง เล่นและแข่งขันกีฬาอย่างสร้างสรรค์ มีวินัย มีจิตสาธารณะ มีการปฏิบัติตนที่ดี ในเรื่องมารยาทในการดู การเล่น การแข่งขันและมีน้ำใจนักกีฬา มีความสุขที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬา นำประสบการณ์จากการเล่นกีฬาไปใช้ในชีวิตประจำวันทำให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีความสนใจในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น สนใจในการร่วมกิจกรรม ใฝ่เรียนรู้ เห็นความสำคัญของการวางแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว ปฏิบัติตนตามสิทธิของผู้บริโภค เห็นความสำคัญของการวางแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทางกลไก มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรง
สุขศึกษาและพลศึกษา 3
อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดำรงระสิทธิภาพการทำงานของ ระบบย่อยอาหาร
ระบบขับถ่าย ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเอง และบุคคลในครอบครัว วิเคราะห์ค่านิยมในเรื่องเพศ ตามวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมอื่นๆ สาเหตุและผลของความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างนักเรียน หรือเยาวชนในชุมชน หลักการเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆในการเล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ
โดยใช้กระบวนการทักษะชีวิต การคิด วิเคราะห์ อภิปรายแสดงความคิดเห็น การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และกระบวนการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติ เห็นความสำคัญของการวางแผนดูแลสุขภาพของตนเอง และครอบครัว ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีความสนใจในการร่วมกิจกรรมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นความ เห็นความสำคัญและคุณค่าในการฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์ นำหลักการและแนวคิดของกีฬา กิจกรรมนันทนาการไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม
สุขศึกษาและพลศึกษา 2
อธิบายเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีต่างๆในระหว่างการเล่น การแข่งขันกีฬา มรรยาทในการดู การเล่น และการแข่งขันกีฬา กิจกรรมนันทนาการ มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทางกลไก วิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการป้องกันการใช้สารเสพติด และความรุนแรง เพื่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และสังคม รู้วิธีการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคในชุมชน
โดยใช้กระบวนการทักษะชีวิต การคิด วิเคราะห์ อภิปรายแสดงความคิดเห็น การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และกระบวนการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติ
เห็นความสำคัญ ของการวางแผนและกำหนดกิจกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเอง เห็นคุณค่าและความงามของการกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี ในเรื่องมารยาทในการดู การเล่น การแข่งขันและ ความมีน้ำใจนักกีฬา มีจิตสาธารณะ เล่นและแข่งขันกีฬาอย่างสร้างสรรค์ มีความสุขที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬา สามารถนำประสบการณ์จากการเล่นกีฬาไปใช้ในชีวิตประจำวัน เห็นความสำคัญของการวางแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทางกลไกเพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี ให้ความสนใจในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในกิจกรรม ป้องกันการใช้สารเสพติด และความรุนแรง เพื่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และสังคม เห็นคุณค่าของการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคในชุมชน
สุขศึกษาและพลศึกษา 1
อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดำรงระสิทธิภาพการทำงานของ ระบบผิวหนัง ระบบกระดูก
ระบบกล้ามเนื้อ วางแผนดูแลสุขภาพตาม ภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเอง วิเคราะห์อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ และการดำเนินชีวิต สาเหตุและผลของความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างนักเรียน หรือ เยาวชนในชุมชน แนวทางแก้ปัญหา มีความรู้เกี่ยวกับ กีฬาไทย กีฬาสากล ประเภทบุคคล/คู่ กีฬาประเภททีม หลักการและแนวคิดของกิจกรรมนันทนาการ
โดยใช้กระบวนการทักษะชีวิต การคิด วิเคราะห์ อภิปรายแสดงความคิดเห็น การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และกระบวนการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติ เห็นความสำคัญของการวางแผนดูแลสุขภาพ ตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเอง ใฝ่เรียนรู้ความมุ่งมั่นในการทำงาน มีความสนใจในการร่วมกิจกรรมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นความ สนใจในการฝึกปฏิบัติและเล่นกีฬาอย่างมีวินัย นำหลักการและแนวคิดของกีฬา กิจกรรมนันทนาการไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม
โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210

Skip ปฏิทิน
แสดงหรือซ่อนบล็อค

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 วันนี้ Saturday, 5 September 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30